دیدگاههای بین‌المللی درباره جنگ خلیج فارس دوازده مقاله
  • 1399/03/27
کتاب حاضر گزيده مطالب کنفرانس بين المللي درباره خليج فارس است که در آن کنفراس مطالبي در خصوص جنگ تحميلي و چرايي و چگونگي شروع و تداوم آن موارد مهمي بيان شده است.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری مباحث سياسي، ۳۸
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۷۵
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان