در آوار دریا: مجموعه شعر
  • 1399/03/27
کتاب حاضر؛ شامل مجموعه اشعاري است در قالب شعر نو که برخي از مضامين آن به شهادت و لحظات حساس دفاع در برابر متجاوز بعثي به صورت تلميحي اشاره مي نمايد.
تعداد مجلدات
زیر عنوان
عنوان سری
عنوان تکمیلی
شماره جلد

ناشر هیرمند
نوبت چاپ None
محل انتشار تهران
سال انتشار ۱۳۶۹
نسخه
شمارگان 0
قطع
تعداد صفحات 0
شابک
قیمت(تومان) 0

دیدگاه شما


پدیدآورندگان